GDPR - Souhlas se zpracováním osobních údajů přihlášeného závodníka:

Já, níže podepsaný/á účastník závodu „................, souhlasím s tím, aby mé osobní údaje, poskytnuté v rámci účasti v závodu, byly v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona zpracovány, uchovány a poskytnuty třetím osobám jako jsou úřady státní správy a samosprávy.

Souhlasím s tím, aby Tělovýchovná jednota Lokomotiva Teplice z.s., oddíl běhu na lyžích, IČ 47767553, Zemská 818, 415 01  Teplice zpracovávala mé osobní údaje za účelem a v rozsahu shora uvedeném. 

Souhlasím se zveřejněním svých osobních údajů a to v podobě přihlášky,  startovní listiny a výsledků vyvěšení v místě konání, na webu klubu a SLČR. Fotografováním v průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, nebo k propagaci závodu). V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

 Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat.  Odvolání souhlasu mohu provést v kanceláři TJ na adrese: Zemská 818, 415 01  Teplice